Privatumo politika

„Dantyti“ (UAB Woodteka) gerbia bei užtikrina tinkamą tinklapio naudotojų bei klientų privatumą. Naudotojų bei klientų asmeniniai duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Nr. I-1374, nauja redakcija) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (dar žinomu kaip Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR). Vykdant šio puslapio veiklą yra laikomasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių ne tik asmens duomenų apsaugą, tačiau ir kitus teisinius aspektus.

Minimus įstatymus galite rasti sekdami pateiktomis nuorodomis:

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT

Tinklapio naudotojas neprivalo pateikti savo asmeninių duomenų ar kitos informacijos tinklapyje „Dantyti“ (www.dantyti.lt), tačiau šios informacijos nepateikus negalėsime užtikrinti tinklapyje pateikiamų prekių ar paslaugų įsigijimo. Be prekei ar paslaugai suteikti būtinų asmeninių tinklapio vartotojo ar kliento duomenų negalėsime pristatyti prekės. Pateikdami savo asmeninius duomenis ar kitą, su užsakymų administravimu susijusią informaciją, tinklapio vartotojas ar klientas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus naudojami siekiant įvykdyti užsakymus bei suteikti paslaugas ir gali būti perduoti mūsų parteriams, kurių paslaugos yra būtinos tinklapio vartotojo ar kliento užsakymo išpildymui (pvz. mokėjimą administruojančiam bankui, mokėjimų administravimo sistemai, siuntų pristatymo tarnybai ir kt.). Užsisakydamas mūsų paslaugas tinklapio vartotojas ar klientas suteikia teisę rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti savo asmeninius duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina užsakymui įgyvendinti bei užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Tinklapio vartotojų ir klientų duomenys yra renkami šiais būdais:

 • naudojantis telerinkodara ir registracijos formomis;
 • priimant vartotojų bei klientų užsakymus ar suteikiant jiems paslaugas ir pristatant prekes;
 • vartotojams bei klientams patiems pateikus duomenis apie save internetu ar kitais būdais.

Iš tinklapio vartotojų ar klientų asmeniniai duomenys yra renkami tik prekių bei paslaugų teikimo tikslais.

Siekiant tinklapio vartotoją ar klientą informuoti dėl užsakymo būklės ar pateikti aktualią informaciją, gali būti renkami ar naudojami vartotojo ar kliento pateikiami (ar anksčiau pateikti) duomenys:

 • vardas;
 • pavardė;
 • pašto adresas;
 • telefono numeris.

Tinklapio vartotojo ar kliento pateikti ir „Dantyti“ (UAB Woodteka) tvarkomi asmens duomenys bei informacija gali būti panaudoti šiais tikslais:

 • tvarkant užsakymus, registraciją bei užklausas;
 • teikiant vartotojų ar klientų užsakytas prekes bei paslaugas;
 • siunčiant informaciją apie užsakytas tiekiamas prekes bei teikiamas paslaugas;
 • siunčiant informaciją dėl užsakytų prekių, teikiamų paslaugų ir kitų aspektų.

„Dantyti“ (UAB Woodteka) įsipareigoja neperduoti tinklapio vartotojų ar klientų asmeninių duomenų nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra atskiras tinklapio vartotojo ar kliento sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų numatyta tvarka;
 • esant būtinybei tinkamai teikti paslaugas – pateikiant reikiamą informaciją mūsų partneriams, kurie tiesiogiai padeda suteikti tinklapio vartotojo ar kliento užsakytas paslaugas ar prekes (mokėjimo administravimas, siuntos pristatymas ir kiti tiesiogiai susiję aspektai). Partneriams suteiksime tik tiek asmeninės informacijos, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai suteikti ar prekei pristatyti. Tinklapio vartotojo ir kliento asmens duomenų saugumo reikalavimas yra keliamas visiems mūsų partneriams bei paslaugų tiekėjams.

Tinklapio vartotojas ar klientas bet kuriuo metu turi teisę:

 • būti informuotas apie duomenis, kuriuos tvarkome ir pareikalauti šių duomenų kopijos su visais duomenimis, kuriuos pats vartotojas ar klientas yra pateikęs tinklapyje ar kitu būdu (teisė būti informuotam);
 • reikalauti pataisyti klaidingus duomenis bei informaciją ar papildyti trūkstamus duomenis, išskyrus išsiųstas ir gautas žinutes;
 • reikalauti, kad asmeniniai duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą);
 • reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas, jei tai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą);
 • reikalauti kitų, Lietuvos Respublikos įstatymų apibrėžtų ir teisėtų reikalavimų, susijusių su asmeninės informacijos kaupimu ir administravimu.

Slapukų naudojimas bei puslapio lankomumo kontrolė

Jeigu vartotojas ar klientas lankosi „Dantyti“ (www.dantyti.lt) tinklapyje, gali būti renkama anoniminė ir automatiškai serverio paslaugų tiekėjo generuojama vizitų statistika bei tinklapio lankytojų aktyvumas.

Siekiant užtikrinti tinkamą „Dantyti“ (www.dantyti.lt) puslapio funkcionalumą bei kokybišką ir tinkamą svetainės darbą, tinklapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Šie slapukai užtikrina tinkamą puslapio funkcionalumą bei kokybišką tinklapio darbą. Būtinieji ir funkciniai slapukai leidžia tinklalapiui įsiminti Jūsų nustatymus bei turi įtakos tolimesnių tinklapio puslapių rodymui. Statistiniai slapukai apibendrinta forma stebi lankytojų elgesį tinklapyje ir suteikia galimybę mums įvertinti tinklapio efektyvumą bei optimizuoti jo veikimą.